KVIETIMAS TEIKTI VIETOS PROJEKTUS NR. 7

Spausdinti

Kvietimas teikti vietos projektus galioja nuo 2019 m. kovo 18 d. 8.00 val. iki 2019 m. gegužės 17 d. 15.00 val.  
Kelmės krašto partnerystės vietos veiklos grupė kviečia teikti paprastus kaimo vietovių vietos projektus pagal kaimo vietovių vietos plėtros strategijos „Kelmės krašto partnerystės vietos veiklos grupės 2016 – 2023 metų vietos plėtros strategija“ priemones/veiklos sritis.
Bendra kvietimo teikti vietos projektus suma 245 319 Eur iš EŽŪFKP ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų.
Informacija apie kvietimą teikti vietos projektus ir vietos projektų įgyvendinimą teikiama Kelmės krašto partnerystės vietos veiklos grupės būstinėje adresu Dariaus ir Girėno 2a, Kelmė ir telefonu 8 427 51719 darbo dienomis nuo 8.00 val. iki 16.30 val.

Paprastas kvietimas teikti vietos projektus Nr. 7 (kvietimo tekstas)

1. VPS priemonė „Privataus sektoriaus socialinio verslo kūrimas ir plėtra“ Nr. LEADER-19.2-SAVA-2:
Finansavimo sąlygų aprašas (FSA) LEADER-19.2-SAVA-2
1 priedas PARAIŠKOS FORMA LEADER-19.2-SAVA-2
2 priedas VERSLO PLANO FORMA LEADER-19.2-SAVA-2
3 priedas JUNGTINĖS VEIKLOS SUTARTIES FORMA LEADER-19.2-SAVA-2
„Vienos įmonės deklaracija“ pagal komisijos reglamentą (ES) Nr. 1407/2013 (doc ir xlxs formatu)
,,Smulkiojo ar vidutinio verslo subjekto statuso deklaracija“ (doc ir xlxs formatu)
Kvietimui skiriama VPS paramos lėšų suma 73 159 Eur
Didžiausia galima parama vienam vietos projektui įgyvendinti 73 159 Eur
Paramos vietos projektui įgyvendinti lyginamoji dalis – iki 80 proc. visų tinkamų finansuoti vietos projekto išlaidų

2. VPS priemonė „Privataus verslo sektoriaus ekonominio gyvybingumo skatinimas “ veiklos sritis „Parama alternatyvių žemės ūkio veiklų vykdymui “ Nr. LEADER-19.2-SAVA-6.1:
Finansavimo sąlygų aprašas (FSA) LEADER-19.2-SAVA-6.1
1 priedas Paraiškos forma LEADER-19.2-SAVA-6.1
2 priedas Verslo plano forma LEADER-19.2-SAVA-6.1
„Vienos įmonės deklaracija“ pagal komisijos reglamentą (ES) Nr. 1407/2013 (doc ir xlxs formatu)
,,Smulkiojo ar vidutinio verslo subjekto statuso deklaracija“ (doc ir xlxs formatu)
Kvietimui skiriama VPS paramos lėšų suma 136 564 Eur
Didžiausia galima parama vienam vietos projektui įgyvendinti 34 141 Eur
Paramos vietos projektui įgyvendinti lyginamoji dalis – iki 70 proc. visų tinkamų finansuoti vietos projekto išlaidų

3. VPS priemonė „Privataus verslo sektoriaus ekonominio gyvybingumo skatinimas “ veiklos sritis „Parama žemės ūkio produktų perdirbimui ir realizavimui“ LEADER-19.2-SAVA-6.2:
Finansavimo sąlygų aprašas (FSA) LEADER-19.2-SAVA-6.2
1 priedas paraiškos forma LEADER-19.2-SAVA-6.2
2 priedas Verslo plano forma LEADER-19.2-SAVA-6.2
„Vienos įmonės deklaracija“ pagal komisijos reglamentą (ES) Nr. 1407/2013 (doc ir xlxs formatu)
,,Smulkiojo ar vidutinio verslo subjekto statuso deklaracija“ (doc ir xlxs formatu)
Kvietimui skiriama VPS paramos lėšų suma 35 596 Eur
Didžiausia galima parama vienam vietos projektui įgyvendinti 34 141 Eur
Paramos vietos projektui įgyvendinti lyginamoji dalis – iki 70 proc. visų tinkamų finansuoti vietos projekto išlaidų

PAPILDOMI DOKUMENTAI (pagalba pareiškėjams):
Vietos projektų, įgyvendinamų bendruomenių inicijuotos vietos plėtros būdu, administravimo taisyklės
Vietos projektų, pateiktų pagal vietos plėtros strategijas, įgyvendinamas bendruomenių inicijuotos vietos plėtros būdu, administravimo procedūros aprašas ir priedai
Vietos projektų viešinimo taisyklės
Ekonominio gyvybingumo nustatymo taisyklės
Projektų, įgyvendinamų pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 metų programos priemones, rodiklio „Naujos darbo vietos sukūrimas ir išlaikymas“ pasiekimo vertinimo metodika
Smulkiojo ir vidutinio verslo plėtros įstatymas
Vidutinio metinio darbuotojų skaičiaus nustatymo tvarkos aprašas
Socialinio verslo koncepcija
Socialinio verslo gidas
Socialinio verslo vykdymo pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemones gairės
Socialinio verslo poveikio skaičiuoklė (socialinio verslo gairių 4 priedas docxlxs formatu ir skaičiuoklės išsaugojimo pdf formatu instrukcija)
Motorinių transporto priemonių ir jų priekabų kategorijų ir klasių pagal konstrukciją reikalavimai