Mokesčiai

Spausdinti

Mokestis – valstybės nustatyta pinigų suma, kurią valstybei turi sumokėti fizinis ar juridinis asmuo nuo savo veiklos rezultatų arba atliktų ar tik norimų atlikti veiksmų.

Rūšys

Progresiniai mokesčiai – mokesčiai, kurie santykinai didėja didėjant pajamoms, gaunant didesnį pelną, turint ar įsigyjant vertingesnį turtą didėja. Vienas iš tokių yra pajamų mokestis. Jis mokamas nuo algos. Šis mokestis skaičiuojamas nustatytu tarifu nuo sumos, viršijančios nustatytą minimumą.

Proporciniai mokesčiai – mokesčiai, mokami proporcingai nuo gaunamų pajamų, pelno, turimo ar įgyjamo turto, nepriklausomai nuo jo vertės. Tokių mokesčių pavyzdžiu gali būti atskaitymai SoDrai, pajamų mokestis, mokamas darbdavio nuo darbuotojo atlyginimo, žemės mokestis, mokamas nuo jos vertės ir pan.

Plačiau apie Lietuvos mokesčių sistemą sudarančius mokesčius galite paskaityti  Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymo 13  straipsnyje.

Pagrindiniai verslo įmonės mokami mokesčiai:

 1. Gyventojų pajamų (GPM) (su darbo santykiais susiję mokesčiai);
 2. Pelno (AB, UAB, IĮ, MB, ūkinės bendrijos ir t.t.);
 3. Pridėtinės vertės (PVM) (moka visos įmonės, įsiregistravusios kaip PVM mokėtojos);
 4. Įmonių ir organizacijų nekilnojamojo turto (įmonės moka tada kai turi nuosavybės teise registruotą nekilnojamąjį turtą);
 5. Įmokos į Garantinį fondą (moka visos įmonės nuo darbo užmokesčio fondo dalies);
 6. Valstybinio socialinio draudimo įmokos;
 7. Akcizai.

MOKESČIŲ TARIFAI

1. GPM  - 15 % pajamų mokesčio tarifas.
Individualios veiklos pajamoms, išskyrus pajamas iš laisvųjų profesijų veiklos, taikomas 5 proc. pajamų mokesčio tarifas.

Pajamoms iš laisvųjų profesijų veiklos taikomas 15 procentų pajamų mokesčio tarifas.

Visoms pajamoms, išskyrus pajamas, kurioms taikomas 5 proc. pajamų mokesčio tarifas, taikomas 15 procentų pajamų mokesčio tarifas;
Pajamoms iš paskirstytojo pelno, įskaitant dividendus, apskaičiuotus ir deklaruotus per 2014 ir tolesnius metus  taikomas 15 procentų pajamų mokesčio tarifas.

Už pajamas, gautas iš veiklos, kuria verčiamasi, turint verslo liudijimą, mokamas savivaldybių tarybų nustatytas fiksuoto dydžio pajamų mokestis.

Mokesčio bazė:
apskaičiuojant apmokestinamąsias pajamas, iš pajamų, išskyrus pajamas iš paskirstytojo pelno, šio įstatymo nustatyta tvarka atimama:

 • neapmokestinamosios pajamos;
 • pajamos, apmokestintos įsigijus verslo liudijimą;
 • leidžiami atskaitymai, susiję su individualios veiklos pajamų gavimu ar uždirbimu;
 • per mokestinį laikotarpį parduoto ar kitaip perleisto nuosavybėn ne individualios veiklos turto ir individualios veiklos turtui priskirto nekilnojamojo pagal prigimtį daikto įsigijimo kaina ir su to turto ar daikto pardavimu ar kitokiu perleidimu nuosavybėn susijusios išlaidos;
 • neapmokestinamasis pajamų dydis (tik iš su darbo santykiais ar jų esmę atitinkančiais santykiais gautų pajamų ir tik mokestiniu laikotarpiu) ir papildomas neapmokestinamasis pajamų dydis;
 • nuolatinio Lietuvos gyventojo patirtos išlaidos (apskaičiuojant apmokestinamąsias pajamas, kurioms taikomas 15 procentų pajamų mokesčio tarifas).

Apskaičiuojant nenuolatinio Lietuvos gyventojo individualios veiklos per nuolatinę bazę apmokestinamąsias pajamas, iš visų per nuolatinę bazę gautų pajamų atimamos neapmokestinamos individualios veiklos, vykdomos per tą nuolatinę bazę, pajamos ir (arba) leidžiami atskaitymai, susiję su tų individualios veiklos, vykdomos per tą nuolatinę bazę, pajamų gavimu arba uždirbimu.

Detalesnė informacija mokesčio taikymą:

http://www.vmi.lt/cms/gyventoju-pajamu-mokestis1
http://www.vmi.lt/cms/web/kmdb/1.4

 2. Pelno mokestis – 15%
Detalesnė informacija apie pelno mokesčio taikymą skirtingoms pajamų grupėms:
http://www.vmi.lt/cms/pelno-mokestis1
http://www.vmi.lt/cms/web/kmdb/1.10

Lietuvos vieneto mokesčio bazė yra:

 • visos Lietuvos Respublikoje ir užsienio valstybėse uždirbtos pajamos, kurių šaltinis yra Lietuvos  Respublikoje  ir ne Lietuvos Respublikoje. Į Lietuvos vieneto pajamas įskaitomos jo kontroliuojamojo užsienio vieneto pozityvios pajamos arba jų dalis;
 • Į Lietuvos vieneto (Europos ekonominių interesų grupės dalyvio) pajamas taip pat įskaitomos tos Europos ekonominių interesų grupės pajamos.

Per Lietuvos vieneto nuolatines buveines, esančias Europos ekonominės erdvės valstybėse arba valstybėse, su kuriomis Lietuvos Respublika yra sudariusi ir taiko dvigubo apmokestinimo išvengimo sutartis, vykdomos veiklos pajamos nepriskiriamos Lietuvos vieneto mokesčio bazei, jeigu per šias nuolatines buveines vykdomos veiklos pajamos nustatyta tvarka apmokestinamos pelno mokesčiu ar jam tapačiu mokesčiu tose valstybėse.

Užsienio vieneto mokesčio bazė yra:

 • užsienio vieneto per nuolatines buveines Lietuvos Respublikos teritorijoje vykdomos veiklos pajamos;
 • per nuolatines buveines Lietuvos Respublikoje uždirbtos tarptautinių telekomunikacijų pajamos bei 50 procentų transportavimo, kuris prasideda Lietuvos Respublikos teritorijoje ir baigiasi užsienyje arba prasideda užsienyje ir baigiasi Lietuvos Respublikos teritorijoje, pajamų;
 • užsienio valstybėse uždirbtos pajamos, priskiriamos toms nuolatinėms buveinėms Lietuvos Respublikoje tuo atveju, kai tos pajamos susijusios su užsienio vieneto veikla per nuolatines buveines Lietuvos Respublikoje;
 • užsienio vieneto ne per nuolatinę buveinę gautos tam tikrų rūšių pajamos, kurių šaltinis yra Lietuvos Respublikoje.


Vienetų mokesčio bazė taip pat yra:

 • Gauta parama, panaudota ne pagal Lietuvos Respublikos labdaros ir paramos įstatyme nustatytą paramos paskirtį.
 • Iš vieno paramos teikėjo per mokestinį laikotarpį grynais pinigais gautos paramos dalis, viršijanti 250 minimalių gyvenimo lygių dydžio sumą.

3. PVM – 21 % .

Taikomas teikiamoms ir perkamoms prekėms ir paslaugoms, nuo jų pirkimo arba pagaminimo kainos.
Registruotis PVM mokėtojais privalės įmonės, jeigu bendra pajamų šalies teritorijoje suma per paskutinius 12 mėnesių viršijo 45 000 eurų (prieš tai buvo 155.000 Lt )arba per kalendorinius metus įsigyjamų prekių iš kitų ES šalių vertė viršija 14 000 eurų. (prieš tai buvo 35.000 Lt ).

Mokėtina į biudžetą PVM suma turi būti apskaičiuota ne nuo ribą viršijančios pajamų sumos, o nuo visos sandorio, dėl kurio buvo viršyta nustatytoji riba, sumos.
 
Leidžiama tikslinti („susigrąžinti") pardavimo PVM dėl susidariusių beviltiškų skolų. Iki šiol į biudžetą sumokėtas pardavimo PVM nebuvo „grąžinamas" neatsižvelgiant į tai, kad skola tapo beviltiška. Šio pakeitimo nuostatos taikomos pardavimo PVM sumoms apskaičiuotoms ir deklaruotoms nuo 2012 m. sausio.

Detalesnė informacija apie mokesčio taikymą:

http://www.vmi.lt/cms/pridetines-vertes-mokestis4
http://www.vmi.lt/cms/web/kmdb/1.8

4. Nekilnojamo turto – nuo 0,3% iki 3% (nuo 2013m sausio 1d.)

Skaičiuojamas nuo nekilnojamo turto vidutinės rinkos vertės, nustatomos VĮ „Registrų centras“, taikant masinį nekilnojamojo turto vertinimo būdą su tam tikrom išimtimis.

Detalesnė informacija apie mokesčio taikymą:  
http://www.vmi.lt/cms/nekilnojamojo-turto-mokestis2
http://mic.vmi.lt/documentspublic.do?&id=1000003058#tr1000003058

5. Įmokos į Garantinį fondą – 0,2 %

Skaičiuojamas nuo visų rūšių išmokų pagal darbo sutartis dirbantiems asmenims, nuo kurių skaičiuojamos valstybinio socialinio draudimo įmokos. Mokamas nuo tos dienos, kurią darbuotojams pradedamas skaičiuoti darbo užmokestis.

Detalesnė informacija apie mokesčio taikymą:
http://www.vmi.lt/cms/imokos-i-garantini-fonda1
http://www.vmi.lt/cms/web/kmdb/1.9

6. VSD įmokos atskiroms draudėjų grupėms yra skirtingos.


1. Draudėjų bendrasis valstybinio pensijų, ligos ir motinystės, nedarbo socialinio draudimo ir sveikatos draudimo įmokų tarifas (be nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų socialinio draudimo) - 30,8 procento.

Jo dydžiai atskiroms socialinio draudimo rūšims:
1) pensijų socialiniam draudimui – 23,3 procento;
2) ligos ir motinystės socialiniam draudimui – 3,4 procento;
3) nedarbo socialiniam draudimui – 1,1 procentas;
4) sveikatos draudimui – 3 procentai.

2015  metams patvirtintos keturios nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų socialinio draudimo įmokos tarifų grupės ir šių grupių tarifai:
I   grupė –  0,18 procento;
II  grupė –  0.37 procento;
III  grupė – 0,9 procento;
IV grupė – 1,8 procento.

Draudėjai, pradedantys veiklą 2015 metais, moka valstybinio socialinio draudimo įmoką, nustatytą pirmajai nelaimingų atsitikimų darbe socialinio draudimo įmokos tarifo grupei.
Draudėjų priskirtų I, II ir III nelaimingų atsitikimų ir profesinių ligų socialinio draudimo įmokų tarifo grupei valstybinio socialinio draudimo įmokų tarifas pagal socialinio draudimo rūšis:

I grupei priskirtų draudėjų bendrasis valstybinio socialinio draudimo įmokų tarifas - 30,98 proc. arba 31,98 proc., jeigu apdraustasis moka papildomą 1 proc. pensijų įmoką savo lėšomis).
Jo dydžiai atskiroms socialinio draudimo rūšims:

 • pensijų socialiniam draudimui 23,3 proc. (24,3 proc.)                              
 • ligos ir motinystės socialiniam draudimui 3,4 proc.
 • nedarbo socialiniam draudimui 1,1 proc.
 • sveikatos draudimui 3,0 proc.
 • nelaimingų atsitikimų ir profesinių ligų 0,18 proc.

II grupei priskirtų draudėjų bendrasis valstybinio socialinio draudimo įmokų tarifas  -   31,17 proc. arba 32,17 proc., jeigu apdraustasis moka papildomą 1 proc. pensijų įmoką savo lėšomis).
Jo dydžiai atskiroms socialinio draudimo rūšims:

 • pensijų socialiniam draudimui 23,3 proc.(24,3 proc.)
 • ligos ir motinystės socialiniam draudimui 3,4 proc.
 • nedarbo socialiniam draudimui 1,1 proc.
 • sveikatos draudimui 3,0 proc.
 • nelaimingų atsitikimų ir profesinių ligų 0,37 proc.

III grupei priskirtų draudėjų bendrasis valstybinio socialinio draudimo įmokų tarifas - 31,70 proc. arba 32,70 proc., jeigu apdraustasis moka papildomą 1 proc. pensijų įmoką savo lėšomis).
Jo dydžiai atskiroms socialinio draudimo rūšims:
pensijų socialiniam draudimui 23,3 proc. (24,3 proc.)
ligos ir motinystės socialiniam draudimui 3,4 proc.
nedarbo socialiniam draudimui 1,1 proc.
sveikatos draudimui 3,0 proc.
nelaimingų atsitikimų ir profesinių ligų 0,9 proc.

2. Apdraustųjų įmokų tarifas – 9 proc.

Jo dydžiai atskiroms socialinio draudimo rūšims:
1) pensijų socialiniam draudimui – 3 procentai;
2) privalomajam sveikatos draudimui – 6 procentai.

3. Savarankiškai dirbantiems asmenims (išskyrus asmenis, kurie verčiasi individualia veikla turėdami verslo liudijimą ir individualių įmonių savininkus, mažųjų bendrijų narius bei ūkinių bendrijų tikruosius narius) valstybinio pensijų, ligos ir motinystės socialinio draudimo, kai draudžiama tik motinystės, tėvystės ir motinystės (tėvystės) išmokoms gauti, ir privalomojo sveikatos draudimo įmokų tarifas37,50 procento arba 38,50 proc., jeigu apdraustasis moka papildomą 1 proc. pensijų įmoką savo lėšomis)

Jo dydžiai atskiroms socialinio draudimo rūšims:
1) pensijų socialiniam draudimui – 26,3 procento (27,3 proc.);
2) ligos ir motinystės socialiniam draudimui, kai draudžiama motinystės, tėvystės ir motinystės (tėvystės) išmokoms gauti, – 2,2 procento;
3) sveikatos draudimui – 9 procentai.

4. Individualių įmonių savininkams, mažųjų bendrijų nariams bei ūkinių bendrijų tikriesiems nariams valstybinio pensijų, ligos ir motinystės socialinio draudimo, kai draudžiama tik motinystės, tėvystės ir motinystės (tėvystės) išmokoms gauti, ir privalomojo sveikatos draudimo įmokų tarifas – 37,5 procento arba 38,5 proc., jeigu apdraustasis moka papildomą 1 proc. pensijų įmoką savo lėšomis).
 
Jo dydžiai atskiroms socialinio draudimo rūšims:
1) pensijų socialiniam draudimui – 26,3 procento (27,3 proc.)
2) ligos ir motinystės socialiniam draudimui, kai draudžiama motinystės, tėvystės ir motinystės (tėvystės) išmokoms gauti, – 2,2 procento;
3) sveikatos draudimui – 9 procentai.

Įmokos mokamos:

 • nuo darbuotojui priskaičiuotos mėnesinės algos.
 • individualios įmonės savininko, mažosios bendrijos nario, taip pat ūkinės bendrijos tikrojo nario socialinio draudimo įmokų bazę sudaro individualios įmonės, mažosios bendrijos ar ūkinės bendrijos išsiimama individualios įmonės savininko, mažosios bendrijos nario ar ūkinės bendrijos tikrojo nario asmeniniams poreikiams lėšų suma, kuri deklaruojama Valstybinei mokesčių inspekcijai, kaip su darbo santykiais ar jų esmę atitinkančiais santykiais susijusios pajamos (pajamų rūšies kodas 02).

Detalesnė informacija apie mokesčio taikymą:
http://www.sodra.lt/lt/situacijos/informacija-draudejams/noriu-sumoketi-imokas

7. Akcizai
Skirtingi prekėms ir paslaugoms (apmokestinamos šios prekės: etilo alkoholis ir alkoholiniai gėrimai; apdorotas tabakas; energetiniai produktai; elektros energija; akmens anglys, koksas ir lignitas, elektros energija).

Tenka sumokėti apmokestinamų prekių sandėlių savininkams, registruotiems arba neregistruotiems prekybininkams, importuotojams, įstatymo nustatytais atvejais – ir kitiems asmenims.

Detalesnė informacija apie mokesčio taikymą:
http://www.vmi.lt/cms/web/kmdb/1.11.1
http://www.vmi.lt/cms/akcizai6

MOKESČIŲ LENGVATOS

Mokesčių lengvata tai galimybė mokėti mažesnį nei nustatyta mokestį arba jį susigrąžinti.

Galimos:
1. PVM mokesčio

 • Lengvatinis 9 procentų PVM tarifas taikomas:
 • Iki 2014 m. gruodžio 31 d. šilumos energijai, tiekiamai gyvenamosioms patalpoms šildyti (įskaitant šilumos energiją, perduodamą per karšto vandens tiekimo sistemą), į gyvenamąsias patalpas tiekiamam karštam vandeniui arba šaltam vandeniui karštam vandeniui paruošti ir šilumos energijai, sunaudotai šiam vandeniui pašildyti.
 • Knygoms ir neperiodiniams informaciniams leidiniams (įskaitant vadovėlius, pratybų sąsiuvinius, enciklopedijas, žodynus, žinynus, informacines brošiūras, nuotraukų ir reprodukcijų albumus, vaikiškas knygeles su paveikslėliais, piešimo ir spalvinimo knygeles, spausdintas ar rankraštines natas, žemėlapius, schemas ir brėžinius, tačiau išskyrus kalendorius, užrašų knygeles ir kitus panašaus pobūdžio spaudinius).
 • Periodiniams leidiniams, išskyrus erotinio ir (ar) smurtinio pobūdžio arba profesinės etikos nesilaikančius leidinius bei išskyrus leidinius, kuriuose mokama reklama sudaro daugiau kaip 4/5 viso leidinio ploto).
 • Keleivių ir keleivių bagažo vežimo paslaugoms nustatytais reguliaraus susisiekimo maršrutais (maršrutus nustato Susisiekimo ministerija (jos įgaliota institucija) arba savivaldybės).
 • Nuo 2015 m. sausio 1 d. - turizmo reikmėms ir apgyvendinimo paslaugoms.


Lengvatinis 5 procentų PVM tarifas taikomas:
Vaistų ir medicinos pagalbos priemonėms, kai tiekiama asmenims, kuriems šių prekių įsigijimo išlaidos visiškai ar iš dalies kompensuojamos Lietuvos Respublikos sveikatos draudimo įstatymo nustatyta tvarka.
PVM tarifas taip pat taikomas neįgaliųjų techninės pagalbos priemonėms ir jų remontui.

0 procentų PVM tarifas taikomas tam tikriems paslaugų teikimo ir prekių tiekimo bei prekių įsigijimo iš kitos valstybės narės sandoriams.

Daugiau informacijos:
http://www.vmi.lt/cms/pridetines-vertes-mokestis4
http://www.vmi.lt/cms/web/kmdb/1.8.7

3. Pelno mokesčio
Lengvatinį 5 proc. pelno mokesčio tarifą gali taikyti įmonės (išskyrus pelno nesiekiančias) kuriose vidutinis sąrašuose esančių darbuotojų skaičius neviršija 10 žmonių ir mokestinio laikotarpio pajamos neviršija 300 000 eurų (prieš tai buvo 1 000.000 Lt).

Detalesnė informacija apie mokesčio taikymą:
http://www.vmi.lt/cms/pelno-mokestis1
http://www.vmi.lt/cms/web/kmdb/1.10

4. Gyventojų pajamų mokesčio
http://www.vmi.lt/cms/gyventoju-pajamu-mokestis1
http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=414707

5. Žemės mokesčio

http://www.vmi.lt/cms/zemes-mokestis3
http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=296287

6. Valstybinio socialinio draudimo
 http://www3.lrs.lt/pls/inter2/dokpaieska.showdoc_l?p_id=416783

7. Sveikatos draudimo
http://www.vmi.lt/cms/ privalomojo-sveikatos-draudimo-imokos2
http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=28356&p_tr2=2

8. Nekilnojamo turto mokesčio

http://www.vmi.lt/cms/nekilnojamojo-turto-mokestis2
http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=416211

ĮSTAIGOS, ADMINISTRUOJANČIOS PAGRINDINIUS MOKESČIUS

 1. VMI – administruoja pridėtinės vertės mokestį, pelno mokestį, gyventojų pajamų mokestį, akcizus http://www.vmi.lt.
 2. Lietuvos Respublikos muitinė - administruoja muitus ir iš dalies pridėtinės vertės mokestį, taip pat akcizus, kiek tai jai yra pavesta pagal atskirus mokesčių įstatymus http://www.cust.lt.
 3. SODRA administruoja Valstybinio socialinio draudimo įmokas http://www.sodra.lt.

Naudingos nuorodos
http://www.finmin.lt
http://www.buhalteris.lt
http://www.tax.lt