Įmonių steigimas

Spausdinti

Visų įmonių steigimo procedūra yra beveik vienoda, nepriklausomai nuo įmonės teisinės formos. Bendrosios steigimo taisyklės yra nustatytos Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse, o detaliau - atskirų įmonių veiklą reglamentuojančiuose įstatymuose.
Lietuvoje populiariausia įmonės teisinė forma yra uždaroji akcinė bendrovė (UAB).

INDIVIDUALI ĮMONĖ

Individuali įmonė (IĮ) - neribotos civilinės atsakomybės privatusis asmuo (savininkas atsako savo turtu).
Individualioje įmonėje savininkas gali būti vienas. Įstatymai nereikalauja jokio minimalaus pradinio kapitalo. Galima dirbti neįdarbinant kitų darbuotojų (gali būti vien savininkas ir šeimos nariai).

Individualios įmonės steigimas:

 • Rekomenduojama rezervuoti laikinąjį įmonės pavadinimą VĮ Registrų centre. Individualios įmonės pavadinime turi būti jos  teisinę formą nusakantys žodžiai “individuali įmonė” arba šių žodžių santrumpa “IĮ”.
 • Parengiate sprendimą steigti individualią įmonę (IĮ).
 • Nusprendžiate, kur bus įmonės buveinė, ir sutvarkote dokumentus, patvirtinančius nuosavybės teisę į patalpas arba   gaunate patalpų savininko sutikimą.
 • Parengiate individualios įmonės nuostatus.
 • Užpildote reikiamas JAR formas.
 • Pateikiate notarui tvirtinti steigiamos įmonės dokumentų paketą.
 • Notaro patvirtintus dokumentus pateikiate VĮ Registrų centrui.
 • Gaunate įmonės registravimo išrašą.
 • Atidarote įmonės sąskaitą banke.
 • Užsisakote įmonės antspaudą.
 • Per 5 dienas nuo įmonės įregistravimo užregistruojate mokesčių mokėtoju Valstybinėje mokesčių inspekcijoje.
 • Priklausomai nuo įmonės veiklos rūšies bei darbuotojų skaičiaus, gali prireikti baigti tam tikros srities kursus, gauti  pažymėjimus, pasirengti ir pasitvirtinti įvairias instrukcijas, gauti leidimus, licencijas ir t.t.Individualias įmones galima steigti ir elektroniniu būdu naudojantis VĮ Registrų centro savitarnos sistema, adresu http://www.registrucentras.lt/savitarna/.

UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ

 1. Pasirinkite UAB pavadinimą. Svarbu žinoti, kad jis negali sutapti su kitos įmonės pavadinimu ar prekių ženklu (jau egzistuojančius įmonių pavadinimus galite pasitikrinti čia). Pasirinkus norimą UAB pavadinimą, galima kreiptis į Juridinių asmenų registrą su prašymu rezervuoti pavadinimą 6 mėnesiams. Tai reiškia, kad šį laikotarpį niekas kitas negalės įregistruoti įmonės tokiu pačiu pavadinimu, be to, Jūs būsite tikri, kad toks UAB pavadinimas yra galimas. Apie įmonės pavadinimo parinkimą galite skaityti čia.
 2. Parenkite steigimo dokumentus, t.y.:
  a) Steigimo sutartis. Šiame dokumente nustatomos UAB steigimo sąlygos. Jei UAB steigia vienas asmuo, vietoj steigimo sutarties sudaromas steigimo aktas
  b) Įstatai. Tai dokumentas, kuriame numatomi UAB veiklos tikslai, valdymo organai, jų kompetencija, akcininkų teisės, pareigos ir pan.;
  c) Steigiamojo akcininkų susirinkimo protokolas. Šiuo dokumentu patvirtinami UAB valdymo organų nariai (valdyba arba vadovas), tvirtinami UAB įstatai. Jei UAB steigia vienas asmuo, vietoj protokolo surašomas steigiamasis steigėjo sprendimas. Protokolo ir sprendimo galite nesudaryti, jei UAB valdymo organų nariai yra nurodyti steigimo sutartyje (steigimo akte).

Akcininkai gali papildomai tarpusavyje sudaryti akcininkų sutartį. Tokia sutartimi akcininkai nustato tarpusavio ginčų sprendimo tvarką, susitaria, kaip bus balsuojama skirstant UAB pelną, skiriant UAB valdymo organų (valdyba arba vadovas) narius, nustato akcininkų atsakomybę, aptaria kitus akcininkams svarbius dalykus. Akcininkų sutartis nėra privaloma.

3. Suformuokite UAB įstatinį kapitalą. Tam tikslui reikia atidaryti UAB banko sąskaitą ir įnešti į ją ne mažiau kaip 2 500 EUR, bankas išduoda pažymą, patvirtinančią, kad UAB sąskaitoje yra 2 500 EUR, ši pažyma vėliau teikiama notarui. Tokie steigėjų įnašai sudaro įstatinį kapitalą, kurį privalo turėti kiekviena UAB prieš pradedant veiklą. Po UAB įregistravimo šios lėšos tampa UAB nuosavybe ir naudojamos UAB veikloje. UAB įstatinis kapitalas negali būti mažesnis nei 2 500 EUR. Jei UAB įstatinis kapitalas minimalus (2 500 EUR), jis gali būti formuojamas tik pinigais ir visa suma sumokama į UAB banko sąskaitą. Jei pasirenkamas didesnis įstatinis kapitalas, dalį jo galima apmokėti turtu (šiuo atveju reikia atlikti turto vertinimą), tačiau visais atvejais pinigai turi sudaryti ne mažiau kaip 25% įstatinio kapitalo ir tai turi būti ne mažiau kaip 2 500 EUR.

4. Pateikite steigimo dokumentus notarui, kuris patvirtins, kad dokumentai atitinka įstatymų reikalavimus ir kad UAB registruoti galima. Papildomai notarui reikia pateikti:
a) banko pažymą apie suformuotą UAB įstatinį kapitalą;
b) patalpų, kuriose registruojama UAB buveinė, savininko sutikimas suteikti patalpas UAB buveinei. Jei patalpos įkeistos bankui, pateikiamas ir banko sutikimas.
5. Notaro patvirtintus dokumentus pateikite Juridinių asmenų registrui. UAB įregistruojama ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo dokumentų pateikimo.

UAB galima įsteigti ir internetu, jei tenkinamos visos šios sąlygos:

 1. Naudojami pavyzdiniai steigimo dokumentai;
 2. Įstatinis kapitalas apmokamas tik pinigais;
 3. Patalpos, kuriose bus registruojama UAB, neareštuotos;
 4. Rezervuotas UAB pavadinimas;
 5. UAB pavadinime neketinama vartoti trumpojo valstybės pavadinimo "Lietuva";
 6. Steigėjas turi kvalifikuotą elektroninį parašą.

UAB steigimo trukmė ir išlaidos

Trukmė: ~ 5 darbo dienos.
Išlaidos:

 1. UAB pavadinimo rezervacija - 16,22 EUR;
 2. UAB registravimas - 57,34 EUR;
 3. Notaro mokestis - apie 102 EUR;
 4. Teisinės paslaugos - pagal susitarimą.

MAŽOJI BENDRIJA

Galima steigti nuo 2012-09-01.Tai ribotos civilinės atsakomybės privatusis juridinis asmuo. Gali steigti ne daugiau kaip 10 fizinių asmenų.

Mažosios bendrijos steigimas:

 • Rekomenduojama rezervuoti laikinąjį MB pavadinimą VĮ Registrų centre.
 • Steigėjai pasirašo steigimo sutartį. Jeigu steigėjas tik vienas – steigimo aktą. Dokumentus galima rengti pagal patvirtintas pavyzdines dokumentų formas.
 • Nusprendžiate, kur bus įmonės buveinė, ir sutvarkote dokumentus, patvirtinančius nuosavybės teisę į patalpas arba gaunate patalpų savininko sutikimą.
 • Parengiate MB įstatus. Įstatus galima rengti pagal patvirtintą pavyzdinę įstatų formą.
 • Užpildote reikiamas JAR formas.
 • Pateikiate notarui tvirtinti steigiamos MB dokumentus.
 • Notaro patvirtintus dokumentus pateikiate VĮ Registrų centras.
 • Gaunate įmonės registravimo išrašą.
 • Užsisakote įmonės antspaudą.
 • Per 5 dienas nuo įmonės įregistravimo užregistruojate mokesčių mokėtoju Valstybinėje mokesčių inspekcijoje.
 • Priklausomai nuo įmonės veiklos rūšies bei darbuotojų skaičiaus, gali prireikti baigti tam tikros srities kursus, gauti pažymėjimus, pasirengti ir pasitvirtinti įvairias instrukcijas, gauti leidimus, licencijas ir t.t.

Mažąsias bendrijas galima steigti ir elektroniniu būdu naudojantis VĮ Registrų centro savitarnos sistema, adresu http://www.registrucentras.lt/savitarna/.

Informacija apie leidimus, licencijas internete - http://www.verslovartai.lt.

Verslą reglamentuojantys teisės aktai: